Banner
FLUTEX 2S - Antireflexná vinylová farba biela 10 L
124,22 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
FLUTEX 2S - Antireflexná vinylová farba biela 10 L
124,22 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Antireflexná vinylová farba, ktorá je optimálnou voľbou hlavne tam, kde sa vyžadujú vyššie podmienky na estetický vzhľad.Farba má veľmi dobré aplikačné vlastnosti, optimálne krytie a produktivitu.Zároveň je farba citlivá na dotyk a znečistenie. Vhodná je pre použitie na podklady: betón, ľahký betón, omietky, tehlu, sadrokartón, cemento-vláknité dosky alebo cemento-trieskové dosky v miestnostiach ako sú obývacie izby, chodby, kancelárie, polikliniky, inštitúcie, schodiská a pod.Výdatnosť: - 8 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPoklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a pevný.Nečistoty, mastnotu a špinu jednoducho odstráňte pomocou čističa Fluren 37.Nečistoty od nikotínu alebo fľaky od zatečenej vody ošetrite pomocou Interior Stop Primer základným náterom.V prípade ak máte na podklade trhliny alebo nerovnosti, tak ich vyplňte a vyrovnajte vhodným tmelom.Veľmi nasiakavé alebo porézne materiály ošetrite najskôr základným náterom Special Primer.AplikáciaFarbu nie je potrebné riediť - pred použitím stačí premiešať.Aplikáciu je možné vykonať štetcom, valčekom alebo striekaním.Pri aplikácií dvoch náterov je zabezpečený celistvý výsledný efekt.Medzi jednotlivými vrstvami nechajte potrebný čas pre schnutie.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2088Výrobok nie je klasifikovaný  ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Doplňujúce prvky označovania:Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.