Banner
DEN BRAVEN - Chemická kotva bez styrénu (Polyester SF) šedá
14,13 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
DEN BRAVEN - Chemická kotva bez styrénu (Polyester SF) šedá
14,13 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024

Je dvojzložkový chemický kotviaci systém pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov. Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí, nosných stĺpov, madiel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál apod. Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2.Charakteristika:-       Bez zápachu-          Vonkajšia aplikácia-          Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná-          Univerzálne použitie-          Stredne ťažké zaťaženie-          Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia-          Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov-          V zhode s ETAG 001-01 option 7Technické údaje-          Základ / Materiál........... Polyesterová živica bez styrénu-          Tepelná odolnosť..........-40°C / +80 °C (po vytvrdnutí)-          Priemer prvku ................ M8 až M24-          Aplikačná teplota........... -5°C / +35 °C-          Doba gélovatenia..........≈ 2- 90 minút (v závislosti na teplote)-          Doba vytvrdnutia........ 20 min. až 360 min. (v závislosti na teplote a type kotvy)

DEN BRAVEN - Chemická kotva VINYLESTER ECO šedá 0,3 L
13,08 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
DEN BRAVEN - Chemická kotva VINYLESTER ECO šedá 0,3 L
13,08 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024

Profesionálna, dvojzložková chemická kotva na rýchle a pevné kotvenie.Umožňuje kotvenie v interiéroch a exteriéroch s vysokou aplikačnou teplotou až do +40°C.Je možné kotviť do všetkých typov podkladov ako je betón, murivo, duté tehly, prírodný kameň, tvárnice a ľahký betón. Vhodná je na extrémne zaťaženie a uchytenie drevených alebo oceľových konštrukcií, fasádnych prvkov, športových zariadení, lešenia, stĺpikov, držadiel, markíz, brán a pod.Použitie:- chemické kotvenie oceľových tyčí, zábradlia a pod.- kotvenie do podkladov- vhodné na kotvenie blízko okrajov konštrukcie- kotvenie mechanického upevňovania výkladov, výkladných skríň a pod.- upevnenie sklobetónových skiel, vložiek s vnútorným závitom a pod.Príprava podkladuOtvory, kde sa bude chemická kotva nanášať musia byť čisté, suché, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.AplikáciaVyvŕtajte otvor predpísaných rozmerov pre použitú závitovú tyč alebo betonársku výstuž.Otvor dôkladne vyčistite pomocou vzduchovej pumpy a kefky.Odskrutkujte uzáver a nasaďte mixážnu špičku (trysku) a kartušu vložte do aplikačnej pištole.Vytlačte asi 10 cm kotviacej malty mimo pripravené otvory, pokiaľ nie je dosiahnutá rovnomerne šedá farba.Homogénne zmiešanú chemickú kotvu aplikujte na dno vyvŕtaného otvoru, potom zaplňte cca od 1/3 až do 1/2 otvoru.Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je nutné vyplniť až po okraj maltou.Zasuňte rukou otáčavým pohybom závitovú tyč, resp. puzdro, prut alebo svorník.Počkajte na vytvrdnutie pred upevnením kotvených predmetov.Nespotrebovanú časť je možné opäť použiť s nasadením novej mixážnej trysky.Identifikácia nebezpečnosti (zložka A)Klasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1; H317Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorObsahuje: Tetrametylén dimetakrylát; Etylén-dimetakrylát; Kyselina metakrylová, monoester s propán1,2-diolomom; Reakčná hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino]Výstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pary.P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.P280 Noste ochranné rukavice.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Identifikácia nebezpečnosti (zložka B)Klasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1; H317Eye Irrit. 2; H319Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorObsahuje: DibenzoylperoxidVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pary.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.