Banner
HB BODY 805 - Strojná leštiaca pasta biela 200 ml
8,63 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
HB BODY 805 - Strojná leštiaca pasta biela 200 ml
8,63 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024

Brúsna leštiaca pasta, ktorá je vhodná pre rozleštenie defektov vzniknutých v umývačkách, pri poškriabaní konármi, ale aj pri lakovaní a vzniku tzv. pomarančových kôr. Je vhodná pre použitie na staré aj nové laky.Neobsahuje silikón a pre nanesenie použite najtvrdší molitan alebo vlnený kotúčVyužíva sa hlavne v automobilovom priemysle k lešteniu.AplikáciaPred použitím dobre pretrepte a uistite sa, že aplikačný povrch je čistý od prachu a riadne vytvrdený. Vyhýbajte sa  priamemu slnečnému žiareniu.Použite biely leštiaci kotúč HB BODY alebo vlnenú podložku v prípade ak je na povrchu už starší náter.Naneste zmes na podložku a potom ju rozotrite po celom povrchu.Zmes za použitia stredného tlaku aplikujte pri 900-1200 ot./min. V prípade veľmi hlbokých škrabancov zopakujte rovnakú fázu.Odporúča sa pokračovať so zmesou 806 POWER POLISH na odstránenie všetkých zostávajúcich nedokonalostí, ako sú víry a jemné línie brúsenia.V prípade trvalých hologramov najmä na tmavých odtieňoch použite 807 SEAL POLISH.Na konci postupu alebo medzi krokmi očistite povrch mäkkou handričkou bez okrajov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare / ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniamiĎalšie údajeEUH208 Obsahuje essance, additives. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný