Banner
ISOKOR WET EFFECT - Impregnácia s mokrým efektom 1 L
12,48 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
ISOKOR WET EFFECT - Impregnácia s mokrým efektom 1 L
12,48 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024

Impregnácia s mokrým efektom určená na prírodný kameň, umelý kameň, tehlu, dlažbu, strešnú krytinu z betónu alebo pálenú strešnú krytinu.Chráni povrch pred zašpinením a svojím hydrofóbnym účinkom vyvoláva samočistiaci efekt.Vytvára mokrý efekt, ktorý zvýrazní prirodzenú farbu nebráni paropriepustnosti podkladu a udržuje impregnovaný podklad suchý a čistý.Tým zabraňuje tvorbe plesní a rastu machu na ošetrenom povrchu. Výdatnosť:- 7-10 m2/LOšetrený povrch získa vlastnosti:+ zvýraznenie prírodnej kresby podkladu+ výbornú odpudivosť voči olejom, posypovej soli, striekajúcej i padajúcej vode, kyselinám a zásadám až do pH=14+ vytvára lotosový efekt /efekt samočistenia)+ nezmení paropriepustnosť vody či priepustnosť pre plyn+ veľmi dobrý samočistiaci účinok najmä na zvislých a šikmých povrchoch+ ošetrený povrch je dobre odolný voči tlakovej vode až do tlaku 50 barov+ výrazne potlačí rast plesní a machov+ na povrchu sa vytvorí účinná vrstva odolná voči UV žiareniuPríprava podkladuPred použitím povrch dôkladne vyčistite.Pre odstránenie bežných nečistôt odporúčame použiť Isokor Facade:Na prípadné usadeniny vodného kameňa použite Isokor LM Descaling.Po dôkladnom očistení nechajte povrch vysušiť.AplikáciaPrípravok pretrepte po dobu aspoň 30 sekúnd.Na povrch aplikujte rozprašovačom, štetcom alebo maliarskym valčekom rovnomerne tak, aby celý povrch navlhol a absorboval rovnaké množstvo prípravku.Je dôležité dbať na správnu aplikáciu pre dosiahnutie pekného mokrého efektu.Po nanesení nechajte nanesený prípravok 12-24 hodín schnúť bez pôsobenia chemických alebo mechanických faktorov (dotyk, chôdza, dážď a pod.). Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Dráždi oči 2; H319Riziko pre ľudské zdravieDráždi oči.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramy:Signálne slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 - Spôsobuje vážne podráždenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saTáto karta bezpečnostných údajov je v súlade s nariadením ES 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH a 2020/878 z 18.6.2020.Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa