Banner
WALLPAPER REMOVER - Odstraňovač tapiet 1 L
20,25 €
Uvedená cena je platná k 21.04.2024
WALLPAPER REMOVER - Odstraňovač tapiet 1 L
20,25 €
Uvedená cena je platná k 21.04.2024

Koncentrovaný účinný prostriedok na odstraňovanie tapiet alebo vápenných náterov.Prípravok spôsobuje mäknutie lepidiel pod tapetami, čo má za následok jednoduchšie odstránenie tapety.Riedenie:- vodouPríprava podkladutapety je možné pred aplikáciou prípravku jemne prebrúsiť, aby odstraňovač tapiet prenikol až do spodnej časti s lepidlom.AplikáciaPrípravok narieďte vodou podľa stanoveného pomeru.Aplikujte v rovnomernej a hrubej vrstve na tapetu pomocou štetca.Po 5-20 minútach je možné tapetu odstrániť alebo zoškrabať škrabkou na tapety.V prípade rozliatia prípravku na zem, ihneď prípravok zotrite.Čistenie náradiaPomocné náradie po skončení prác očistite vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia výrobku podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Acute Tox. 4, H302Eye Dam. 1, H318Tento produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaPiktogramy nebezpečnostiSignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH302 – Škodlivý po požití.H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.Odozva:P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných nariadení a predpisov.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.