Banner
ULTRA KIT - Tmel na drevo 750 g smrekovec
5,05 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
ULTRA KIT - Tmel na drevo 750 g smrekovec
5,05 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024

Tmel na drevo Ultra Kit je jednokomponentný rýchloschnúci tmel, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá.Použitie: pre vyplnenie a opravy nerovností a poškodení na drevených povrchoch. Návod na použitie: nanášame špachtľou v jednej alebo viacerých vrstvách na suchý a prebrúsený podklad. Povrch je suchý do 20 min pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Brúsenie je možné po 4 hodinách. Na takto pripravený podklad je možné aplikovať všetky druhy náterov na drevo.Riedenie je možné vodou.

DEN BRAVEN AKRYL EXTERIÉR - Mrazuvzdorný škárovací tmel sivá 0,28 L
5,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024

Tesniaci akrylový tmel s vysokou priľnavosťou na rôzne stavebné materiály s antikoróznou ochranou a odolnosťou voči mrazu, vode aj vlhku.Vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.Vhodný je na betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník a pod.).Tmel vytvrdzuje odparením vody.Tmel nie je vhodný na použitie na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.Nie je vhodný na dlhodobé zaťaženie vodou.600 ml balenie tmelu je dodávané v salámovom balení.Použitie:+ pre interiér a exteriér (pri použití v exteriéri je nutné zamedziť minimálne 2 hodiny po aplikácií styku s vodou)+ tmelenie stavebných škár medzi rámami okien, dverí a stenou+ podtmelovanie parapetov, napájacích škár medzi stenou a stropom+ drobné opravy škár panelových domov, prasklín v betóne, stenách a omietkachPribližná spotreba:- 12,9 m / 280 ml (pre škáru 4x6 mm)vzorec: - dĺžka (m) = obsah (ml) / šírka (mm) x hĺbka (mm)Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, bez voľných častíc prachu, oleja alebo mastnoty.Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S-T70 prípadne nariedeným tmelom s vodou v pomere 1:3.AplikáciaZrežte špičku kartuše podľa požiadavky.Vytlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou v tenkých pruhoch na tmelené škáry a následne zahlaďte.ČistenieMateriál: čistenie technickým benzínom/extra silnými vlhčenými obrúskami.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP): -Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Doplňujúce informácie:´EUH208 Obsahuje Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (CMIT/MIT) (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Ošetrený výrobok. Obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervant pre produkty v priebehu skladovania.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.