Banner
HB BODY F217 - Odľahčený polyesterový tmel svetlozelená 500 ml
8,98 €
Uvedená cena je platná k 21.04.2024
HB BODY F217 - Odľahčený polyesterový tmel svetlozelená 500 ml
8,98 €
Uvedená cena je platná k 21.04.2024

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel so skleným vláknom. Je určený na tmelenie viac poškodených, aj prehrdzavených povrchov. Použiteľný je na železo, polyesterové povrchy, betón a pod. Vďaka odľahčenej forme sa vyznačuje ľahkým brúsením a je rýchloschnúci.Tento tmel obsahuje väčšie množstvo dĺžkovo kratších sklenených vlákien. Dôvodom je hustejšie prepletenie vlákien do seba a zároveň zvýšená pevnostná odolnosť tmelu. Riedenie:- neriedi sa Tuženie: - tužidlo 705Príprava podkladu Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu, nečistôt a mastnoty. Na odmastenie je vhodné použiť Antisil 770 alebo 771. V prípade potreby odstráňte časti hrdze alebo staré poškodené nátery. Neaplikujte na BODY 961, 1K plniče a základy, TPA, staré mäkké farby a laky. Aplikácia Tmel natužte v pomere 100:2-3 a riadne premiešajte. Do tužidla nedávajte viac tmelu ako ja určené - môže dôjsť k zmene nanesenej farby. doba spracovateľnosti zmesi je do 4 minút. Aplikujte gumovou stierkou, v prípade zaoblených častí - kovovou alebo nerezovou špachtľou. K plnému preschnutiu dôjde asi za 20-30 minút. Následne odporúčame brúsenie za sucha zrnitosťou P120-400, prípadne pod vodu brúsnym papierom zrnitosti P180-800. V prípade použitia tmelu do vyšších teplôt ako je 80-100°C znížte množstvo tužidla o 50%, aby nedochádzalo k odlupovaniu. Ako ďalšiu vrstvu odporúčame akrylátový plnič - BODY 360, BODY 333 alebo BODY 334.  Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný